Nieuws van de bestuurstafel; nummer 3

1 augustus 2021 13:45


Zomerstop, normaal gesproken iets waar we naar toe leven met z’n allen. Even geen voetbal, het hoofd leeg maken en het lichaam wat in de rust. Maar door alle perikelen - we willen het woord corona eigenlijk niet meer noemen.. - voelt het meer als een verplichte rust. En het anderhalve jaar hebben we wel geleerd dat alles wat verplicht wordt weerstand op wekt. Maar gelukkig zijn en blijven er activiteiten op ons sportpark.

Of het nu de bestrating is die opnieuw wordt gelegd, het zomeravondvoetbal op de woensdag, de werkzaamheden aan de nieuwe overkapping of
voorbereidende vergaderingen voor het aankomende seizoen: als we willen hoeven we niet twee maanden afstand te nemen van onze vereniging. Ook wij als bestuur gaan deze zomer door en nemen niet de gebruikelijke zomerpauze. Daarvoor staat er té veel op de planning en is het enthousiasme om door te blijven gaan groot. In deze nieuwsbrief nemen wij jullie hierin graag mee! 

Nieuw bestuurslid
Regelmatig hebben we de oproep gedaan voor een nieuw, vijfde bestuurslid. Met trots melden we Harmen Oosterman zich beschikbaar heeft gesteld voor deze positie. Harmen draait inmiddels al volledig mee en probeert zijn weg te vinden in de verschillende taken en verantwoordelijkheden. Wij hebben Harmen gevraagd om zich in deze nieuwsbrief voor te stellen, maar natuurlijk hopen we allemaal dat dit in september op ons sportpark face tot face kan gebeuren. Welkom Harmen!

"Mijn naam is Harmen Oosterman, 35 jaar vader van twee toekomstige leden van VVO en woonachtig in Heerenveen. Zelf ben ik al 30 jaar spelend lid van ons mooie clubje en hoop hier nog vele jaren aan vast te mogen plakken. Ook als vrijwilliger heb ik het nodige gedaan voor de vereniging, zoals jeugdleider, scheidsrechter, PR-commissie en kantinediensten. Maar de laatste jaren heb ik hierin een stap terug gedaan. Na een turbulente periode bruis ik momenteel van de energie en deze wil ik graag steken in   onze mooie club! Een aantal weken geleden heb ik onze voorzitter Jelle Wassenaar benaderd met de vraag of ik ook iets kon betekenen voor de club en zijn we in gesprek gegaan. Tijdens dit gesprek kwam al snel de bestuursfunctie ter sprake en het enthousiasme begon enorm te groeien. Hierin kwamen we erachter dat we met veel dingen op één lijn zitten en uiteindelijk is besloten om nu toe te treden tot het bestuur en mij bij de volgende ledenvergadering verkiesbaar te stellen.

Ik heb ontzettend veel zin in om deze rol op mij te nemen, waarbij ik het aanspreekpunt wordt voor de kantinecommissie en de commissie(s) voor de terreinen en accommodatie. Dit zal ik met volle overgave op mij nemen met een geweldig team aan vrijwilligers van de diverse commissies. Verder hoop ik dat we het echte “wij” gevoel bij ieder lid, ouder, vrijwilliger kunnen oproepen om samen onze club nog een klein beetje mooier te maken en iedereen trots te laten worden op “Us mooie Oranje”.

Financiën
U kunt zich misschien voorstellen dat het voor onze vereniging ook financieel een spannende periode is geweest. Alle investeringen (bijvoorbeeld aankleding/meubilair van de kantine en ledverlichting voor het kunstgrasveld) werden ‘on hold’ gezet. Gelukkig heeft de overheid tijdig de noodzaak ingezien van het steunen van (sport)verenigingen binnen ons kikkerlandje. Maar dat wil nog niet zeggen dat we hier simpelweg onze hand konden ophouden. Om alle rechtmatige subsidies daadwerkelijk binnen te krijgen is onze penningmeester druk bezig geweest met de vele aanvragen en bijhorende verantwoording. Een kleine ‘heads up’ van onze penningmeester Siebren de Jong:

“Financieel is het geen vetpot geweest de afgelopen tijd. We hebben veel horeca-inkomsten gemist. Voor een deel zijn die gecompenseerd door de overheid en de KNVB. Ondanks het feit dat met name de senioren weinig hebben kunnen trainen en spelen, is inmiddels door de leden toch bijna alle contributie betaald. Dat is fijn. Daarnaast zijn onze sponsoren ons de afgelopen tijd ook niet vergeten en hebben zij ons ook gesteund met de sponsoring. Toen de corona aanbrak, inmiddels anderhalf jaar geleden, waren wij van plan om een aantal investeringen te doen. Deze hebben wij vanwege de onzekerheid die ons stond te wachten opgeschort. We blijven voorzichtig maar we willen met onze vereniging blijven streven naar vooruitgang. Dus hopelijk kunnen we binnenkort weer wat zaken oppakken."

Kernwaarden 
Afgelopen voorjaar heeft het - toen nog vierkoppige - bestuur de opleiding ‘besturen met impact’ gevolgd en succesvol afgerond. De opleiding is erop gericht om de bestuurder als persoon te ontwikkelen, zodat deze effectiever is in de rol van bestuurder. Enerzijds door kennis en vaardigheden te vergroten. Anderzijds door handreikingen te krijgen voor de uitdagingen die er (gaan) spelen. Het programma bestond uit vier modules. De modules zijn opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk ondernemerschap.

Direct aan het begin van de opleiding mochten wij een verenigingscasus opstellen. Deze werd in een voorbereidende bestuursvergadering unaniem vastgesteld en luidde als volgt:

“Hoe stellen wij voor onze vereniging de kernwaarden vast? Waar staan wij als vereniging voor en hoe zorgen wij ervoor dat deze kernwaarden houvast en een leidraad bieden voor de overige commissies?”

Om deze kernwaarden boven water te krijgen, maar in een later stadium ook onze missie en visie te kunnen vastleggen, heeft het bestuur onlangs samen met een verenigingsadviseur van de KNVB een spiegelsessie georganiseerd. Deze spiegelsessie is bedoeld om scherp te krijgen wat voor vereniging wij zijn. We willen inzicht krijgen in waarom dingen bij onze vereniging gaan zoals ze gaan. Welke kwaliteiten en eigenschappen in onze vereniging kunnen we gebruiken om de verandering naar een sterke vereniging te realiseren? En welke zaken hinderen dat proces en zullen dus moeten veranderen?

Op 12 juni is deze sessie gehouden met een dwarsdoorsnede van onze vereniging: voetballende leden, niet voetballende leden, oud-leden, vrijwilligers van diverse commissies en ouders van spelende jeugdleden. Tijdens deze sessie werden aan de hand van een aantal werkvormen de volgende vragen beantwoord:

Wat kenmerkt onze vereniging?
Deelnemers beantwoordden vragen als: Wat zijn onze karaktereigenschappen? Wat zijn onze kernwaarden (krachten en tegenwerkingen)? Welke functioneringsprincipe is bij ons van toepassing: zijn we een vereniging van samenwerking of van marktwerking? Hebben we überhaupt nog een verhaal?

Wat onderscheidt onze vereniging van anderen?
Deelnemers beantwoordden vragen als: Waar zijn we trots op? Wat is de kracht van onze vereniging? Wat gaat er goed en hoe kunnen we dat gebruiken voor het verenigen?

Wat zal nooit veranderen?
Deelnemers beantwoordden vragen als: Waar tornen we nooit aan? En wat zal er juist moeten veranderen om ontwikkeling mogelijk te maken?

De spiegelbijeenkomst leverde een prachtig beeld op van de kernwaarden van onze vereniging. Deze worden op dit moment verder uitgewerkt en zo spoedig mogelijk gepresenteerd aan de leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden van onze vereniging.

Als bestuur willen wij het gaspedaal ingedrukt houden. De uitkomsten zijn verder geëvalueerd en samengevat in thema's. Vervolgens hebben de verschillende thema's een prioritering meegekregen. Voor elk thema wordt een werkgroep opgericht. Deze werkgroep bestaat uit minimaal één bestuurslid, hopelijk een enthousiaste deelnemer van de spiegelsessie en verder aangevuld met andere vrijwilligers van binnen of buiten de vereniging. De thema's die als eerst worden opgepakt (prio 1) zijn:

 • Communicatie
 • Accommodatie (terreinen en gebouwen)
 • Activiteiten buiten het voetbal
 • Vrijwilligers

De themabijeenkomsten worden georganiseerd door het deelnemende bestuurslid en zijn bedoeld als droomsessies. Zelfstandig, of indien gewenst onder begeleiding van een begeleider van de KNVB, bepaalt de werkgroep hoe het desbetreffende thema voor onze vereniging er in de ideale situatie uit ziet. De groep gaat ook op zoek naar welke voorwaarden, in termen van gedrag, nodig zijn om die droom te verwezenlijken.

Wil ji hierover meepraten en -denken? En wil je deelnemen aan één van de thema-droomsessies? Geef je dan op via de mail (secretaris@vvoudehaske.nl) of neem persoonlijk contact op met één van de bestuursleden.

Jeugdcommissie
Als vereniging mogen wij ons in de handen knijpen met de ondersteunende commissies en de daarin vele gedreven vrijwilligers. De levensader van onze vereniging is zonder enige twijfel onze jeugdafdeling. De onlangs gehouden spiegelsessie gaf het al mooi weer, VV Oudehaske is een club die bouwt op haar eigen jeugdafdeling en ambieert een zo groot mogelijke doorstroom naar de senioren (zowel A- als B-selectie!). We kijken dus niet alleen naar de jongens en meisjes die goed kunnen voetballen. Ook al ben je niet te sterkste of meest technische speelster of speler van je team, alleen plezier hebben in de voetbalsport is ook een uitstekende reden om bij VV Oudehaske te voetballen. Onze jeugdcommissie is en blijft zelfkritisch en heeft het eigen functioneren tegen het licht gehouden. Deze positief kritische blik heeft geresulteerd in een fantastische ontwikkeling voor onze jeugdleden maar ook de betrokkene vrijwilligers. Een waanzinnig compliment voor alle betrokkene.

Onze JC-Voorzitter André Schoonhoven heeft geprobeerd zo beknopt mogelijk alle ontwikkelingen voor u op papier te zetten.

Voetbaltechnisch jeugdplan en gewijzigde structuur van de jeugdcommissie
De jeugdcommissie (JC) heeft dit voorjaar – tijdens de lockdown en periode waarin we vanwege de coronapandemie niet mochten voetballen – effectief benut. Samen met én onder begeleiding van de KNVB, is in vijf bijeenkomsten het technisch jeugdbeleid en haar organisatie tegen het licht gehouden. 

De evaluatie
Tijdens de eerste bijeenkomst in januari is na een diepgaande evaluatie geconcludeerd dat er op hoofdlijnen een technische visie is, maar dat de slag naar de voetbalinhoud en communicatie hierover richting trainers/coaches en (nieuwe) jeugdleden en hun ouders/verzorgers tot kort schiet of zelfs ontbreekt. Als belangrijkste uitdaging heeft de JC voor zichzelf de volgende opdracht geformuleerd:

‘Komen tot een technisch jeugdbeleidsplan en bijbehorende organisatie, welke de jeugdcommissie van een duidelijk kader en leidraad voorziet om de vertaling te maken naar het veld.’

Het resultaat
In de periode tussen februari en april is deze opdracht in vier opeenvolgende (online) bijeenkomsten uitgewerkt met de volgende concrete resultaten:

 • De Basis 11: aan de hand van 11 basisprincipes wordt ons technisch jeugdbeleid kort en bondig samengevat. Hierbij is o.a. gekeken naar vakliteratuur, wetenschappelijke inzichten over jeugdsport, opvattingen en ideeën van andere clubs (best practices) en uiteraard onze eigen ideeën, opvattingen en ervaring waar jeugdvoetbal om draait. De Basis-11 wordt vastgelegd in een handzaam boekje in zakformaat en is in het begin van het nieuwe seizoen beschikbaar.
 • Coach- en trainingskaarten: per leeftijdscategorie, oftewel JO/MO, zijn coach- en trainerskaarten opgesteld. Iedere kaart bevat leeftijdsspecifieke kenmerken, leerdoelen, leermiddelen, coachinstructies, tips en tricks. De coach- en trainerskaarten zijn een vertaling van het technisch jeugdbeleid en bedoeld om jeugdtrainers en -coaches te instrueren en ondersteunen bij de invulling daarvan. De coach- en trainerskaarten worden aan begin van het nieuwe seizoen uitgedeeld aan trainers en coaches.
 • Informatieboekje: middels een informatieboekje willen we nieuwe jeugdleden en hun ouders/verzorgers informeren over de gang van zaken bij onze voetbalvereniging. Waar de Basis 11 en kaarten met voetbalinhoudelijke zaken bedoeld zijn voor trainers en coaches, is er in het informatieboekje veel te vinden over organisatorische en praktische zaken. Het informatieboekje is binnenkort digitaal beschikbaar en gedrukt in A5-formaat.

Gewijzigde JC-structuur
Tijdens de analyse en evaluatie met de KNVB hebben we ook geconstateerd dat het technisch jeugdbeleid en vooral de praktische vertaling daarvan naar het veld beter georganiseerd moet worden. Het is te groot en te breed om door één Technisch Jeugdcoördinator (TJC) aangestuurd te worden.

Om het technisch jeugdbeleid en de praktische invulling daarvan meer aandacht en gewicht te geven, bestaat de JC vanaf het nieuwe seizoen (‘21/’22) uit een organisatorische afdeling en de technische afdeling. Beide afdelingen hebben een eigen, specifiek takenpakket maar vormen samen één commissie: de jeugdcommissie.

De taken zijn op de volgende wijze helder verdeeld:

 • Organisatorische afdeling JC: Deze afdeling heeft de taak om organisatorisch het voetbal mogelijk te maken. Denk hierbij aan ondersteuning en informatievoorziening richting leiders, het indelen van teams en interne contacten met het bestuur, het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechters coördinator, kantine- en accommodatiebeheer.
 • Technische afdeling JC: De technische afdeling heeft de taak om het technisch beleid van de vereniging te ontwikkelen, bewaken en vertalen. Daarnaast houdt de technische commissie jeugd zich vooral bezig met alle voetbaltechnische zaken voor de jeugd zoals werving en indeling van trainer/coaches, de trainingstijden, de voetbalinhoudelijke begeleiding en (bij)scholing van trainers/coaches, materiaalbeheer, het volgen van jeugdspelers en de overgang van jeugd naar senioren.

Iedere bouw heeft een eigen Technisch Jeugdcoördinator (TJC)
Om de taken en verantwoordelijkheden verder te verdelen hebben we de jeugdteams verdeeld in:

 • Onderbouw (O10, O9, O8 teams en mini-pupillen)
 • Middenbouw (O11, O12 en O13 teams)
 • Bovenbouw (O19, O17, O15 en O14 teams)

Iedere bouw heeft een eigen Technisch Jeugdcoördinator (TJC). De TJC draagt het technisch jeugdbeleid uit van de vereniging en zorgt dat het jeugdkader werkt met de voetbalvisie van de vereniging. De TJC is gericht op de voetbalontwikkeling van alle jeugdspelers, met oog voor recreatieve spelers en voor talenten. De TJC begeleidt trainer/coaches en teamleiders met name op technisch gebied.

Iedere bouw heeft een eigen Leeftijdscoördinatoren (LC)
Daarnaast heeft ieder bouw ook eigen leeftijdscoördinator (LC). De LC is aanspreekpunt voor teammanagers/jeugdleiders, ouders en voor trainers op organisatorisch gebied. De LC werkt nauw samen met de TJC uit zijn of haar bouw, zodat we goed van elkaar weten wat er speelt.

In het seizoen ‘21/’22 ziet de jeugdcommissie er dan ook als volgt uit:

Algemeen/ DB

Voorzitter: André Schoonhoven

Secretaris: Alet Kuipers

 

 

Organisatorische afdeling

Technische afdeling (TCJ)

LC Bovenbouw: Edze Westra

TJC Bovenbouw: Sebastiaan de Leeuw (VZ TCJ)

LC Onder- en middenbouw: Leon Leekstra

TJC Middenbouw: Rick Mulder

LC Meidenvoetbal: Linda Haanstra

TJC Onderbouw: Linda Haanstra

 

TC: Jasper Hoekstra

 

Met deze vernieuwde structuur willen we met de jeugdafdeling weer stappen vooruit gaan maken. Dat lukt echter niet alleen, dat doen we samen spelers, ouders, trainers, coaches en alle andere vrijwilligers. Want met elkaar vormen we de vereniging!

Korte mededelingen

 • Zet in uw agenda! Startdag (https://www.vvoudehaske.nl/1/504/oudehaske-organiseert-een-gezellige-aftrap-van-het-nieuwe-seizoen/) van het seizoen ’21 - ’22 op zaterdag 4 september!
 • Nog één voor in de agenda: Algemene Ledenvergadering op 17 september!
 • Doe uzelf en anderen een groot plezier: houdt het materialenhok opgeruimd, schoon en geordend.
 • Doe de gemeente en daarmee de vereniging een groot plezier: ruim na de training alle goals op. Staat er nog materiaal dat niet door uw team gebruikt is? Ruim deze dan ook op en bespreek dit de volgende training met het team dat voor jullie traint. Zo kan de gemeente ons nieuwe kunstgrasveld goed en efficiënt onderhouden!

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur VV Oudehaske
Jelle Wassenaar – Voorzitter VV Oudehaske

 

Versie voor downloaden: Van_de_bestuurstafel_N3

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!